Бенифициент по процедура по процедура BG-RRP-3.005 'Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

Съгласно сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.005-1876-C01 „ВОП“ ООД изпълнява проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ финансиран по процедура BG-RRP-3.005 “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

В рамките на изпълняваната инвестиция 'ВОП' ООД предвижда да въведе следните мерки:

1.Създаване на он-лайн магазин;

2.Изграждане на система за архивиране на информацията;

Общата стойност на инвестицията е 20 000,00 лева, от които 20 000,00 лева безвъзмездно финансиране.

Периода на изпълнение: 02.06.2023 до 02.06.2024 г.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „ВОП“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа“