Бенифициент по процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“

На 19 Май 2023 г. „ВОП“ ООД в качеството си на бенефициент сключи с Министерство на енергетиката Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.003-0010-C01 за изпълнение на проект „Изпълнение на енергийна ефективност в индустриалния процес на „ВОП“ ООД“ по процедура № BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията финансирана от Програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Основната цел на проекта е да се повиши ефективността на индустриалния процес в производството на "ВОП" ООД, чрез извършване на мерки за енергийна ефективност в дружеството като предпоставка за устойчиво намаляване на енергийното потребление и повишаване на конкурентоспособността. Целите на проекта са в пълно съответствие с главната цел на Програма ВЕЕЕЕС, която е насочена към намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез:
- Повишаване на производството на енергия от ВЕИ;
- Повишаване на експертния капацитет в областта на в енергийната ефективност.
Реализацията цели на проекта ще допринесе за постигане на общите цели на ФМЕИП свързани с намаляване на икономическите и социалните различия в ЕИП и укрепване на двустранните отношения между страните донори и България.
За постигане основната цел на проекта, ще бъдат изпълнени следните дейности:
1.Управление на проекта.
2.Изпълнение на мерки по информираност и публичност.
3.Изпълнение на мерки за повишаване на енергийна ефективност в индустриалния процес на "ВОП" ООД.
4.Обмяна на опит, знания и добри практики на управленско и експертно ниво с партньор от Норвегия.
5.Одит на проекта.
Проекта се изпълнява в партньорство с Норвежката компания - IDN Research.

Обща стойност на проекта е 313 355,00 лева.

Срока на изпълнение на проекта е до 30.04.2024 г.

Проект BGENERGY-2.003-0010 „Изпълнение на енергийна ефективност в индустриалния процес на „ВОП“ ООД“ е финансиран от Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от „ВОП" ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официално становище на Програмния оператор и на ФМЕИП.