ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ -

Министерство на енергетиката


ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на проект НАСОЧЕН КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ на ЕНРРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА „ВОП“ ООД – ГРАД БОТЕВГРАД

На 11 Октомври 2023 г. в заседателна зала на „ВОП“ ООД се проведе първа пресконференция за представяне на проект BGENERGY-2.003-0010 'Изпълнение на енергийна ефективност в индустриалния процес на „ВОП“ ООД'. Проекта е финансиран в рамките на процедура „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

На пресконференцията присъстваха представители на бенефициента, норвежкият партньор, както и членовете на екипа за управление на проекта. Срещата бе уважена и от представители на Министерство на енергетиката – Програмен оператор на Програма ВЕЕЕЕС за България.

Събитието започна с презентация на Г-н Костадин Костадинов – Ръководител на проекта, в която той представи основните моменти в проекта – неговите основна и специфични цели, планираните дейности, размера на осигуреното финансиране и продължителността на проекта.

Впоследствие думата бе дадена на управителя на „ВОП“ ООД - Г-н Николай Вацов. Той запозна присъстващите с основната дейност на предприятието, произвежданите от него продукти и тяхната пазарна реализация. Същевременно бе отчетен и приноса на ФМЕИП, благодарение на който и на полученото финансиране по настоящият проект, дружество ще постигне спестяване на електроенергия, а от там и на финансов ресурс, което ще подпомогне дружеството в процеса към преминаване на по-зелено производство и ще допринесе за устойчиво подобряване на конкурентоспособността му.

Презентация свързана с добри практики в областта на енергийната ефективност представи и Г-н Андерс Столен – управител на IDN Research – Норвегия, организацията, която е партньор в изпълнението на проекта.

Пресконференцията завърши с посещение на производствените помещения на „ВОП“ ООД и обсъждане на бъдещи възможности за сътрудничество и адаптиране на добри примери на норвежки компании в областта на зелената енергия.

Настоящата публикация е извършена в рамките на Проект BGENERGY-2.003-0010 'Изпълнение на енергийна ефективност в индустриалния процес на „ВОП“ ООД“ е финансиран от Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност' с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „ВОП' ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официално становище на Програмния оператор и на ФМЕИП