Доставка и монтаж на фотоволтаична централа за производство на електроенергия за собствени нужди – до 47 кW

Публична обява относно „Доставка и монтаж на фотоволтаична централа за производство на електроенергия за собствени нужди – до 47 кWр, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.003-0010-C01 от 19.05.2023 г. за проект “Изпълнение на енергийна ефективност в индустриалния процес на „ВОП“ ООД“, финансиран по процедура № BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., бенефициент „ВОП“ ООД

Линк за сваляне на документация: Публична обява ВЕИ-ВОП