Покана за конференция по проект за енергийна ефективност

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЗА 

ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ

„ВОП“ ООД, в качеството си на бенефициент по проект BGENERGY-2.003-0010 'Изпълнение на енергийна ефективност в индустриалния процес на „ВОП“ ООД', финансиран по процедура „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., има удоволствието да Ви покани на конференция за обмяна на опит и добри практики в областта на енергийният мениджмънт с представители на партньорската организация от Норвегия – IDN Research. 

Събитието ще се проведе на 06 Декември 2023 г. (сряда) в 09:30 часа в конферентна зала “Еспланада I” на хотел „Експо София“ – град София.

На събитието ще бъдат представени: 

1. Цели на конференцията 

2. Представяне на дейностите изпълнени по проекта 

3. Добри практики свързани с енергийната ефективност на МСП и индустрията в Норвегия 

4. Възможности за двустранно сътрудничество 

5. Информация и подкрепа за прехода към устойчива и климатично неутрална икономика

Настоящата конференция се организира в рамките на изпълнението на следните проекти, финансирани от Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност' с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.: 

Проект BGENERGY-2.003-0001 „Енергийна ефективност за повишаване ефективността на индустриалния процес в „ДКВ-Д” ООД Проект BGENERGY-2.003-0010 „Изпълнение на енергийна ефективност в индустриалния процес на „ВОП” ООД 

Проект BGENERGY-2.003-0013 „Енергийна ефективност в индустриалния процес на „Сибон-Маш” ООД.


Проект BGENERGY-2.003-0010 „Изпълнение на енергийна ефективност в индустриалния процес на 'ВОП' ООД“ е финансиран от Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност' с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от „ВОП' ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официално становище на Програмния оператор и на ФМЕИП